Application data
Z0
ohms
Waveform
Convert
VPEAK
V
VRMS
V
Power
mW
dBm
dBm
dBu
dBu
dBV
dBV
Voltage gain =   V/V

dB

Np
 

V 0.9.4